Zhao Shuru and Jian Hanting (Chinese)

osmanthus fan by zhao shuru and jian hanting

Zhao Shuru and Jian Hanting

Osmanthus fan, 1933–1941