Zhao Shao'ang and Zhou Yifeng (Chinese)

blessings of longevity by zhao shao'ang and zhou yifeng

Zhao Shao'ang and Zhou Yifeng

Blessings of longevity, 1948

紫藤金鱼 by zhao shao'ang and zhou yifeng

Zhao Shao'ang and Zhou Yifeng

紫藤金鱼