Zhao Puchu and Xu Shuzhi (Chinese)

calligraphy and figure by zhao puchu and xu shuzhi

Zhao Puchu and Xu Shuzhi

Calligraphy and figure, 1983