Zhang Zhengyin (Chinese, 1995)

紫藤花鸟 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

紫藤花鸟, 1980

喜鹊登梅 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

喜鹊登梅, 1982

春花双燕 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

春花双燕, 1978

满园春色 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

满园春色

岁朝图 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

岁朝图, 1985

红梅飞雀 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

红梅飞雀, 1983

花鸟 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

花鸟, 1978

满园春色 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

满园春色

松鹤图 by zhao lianghan, yang jianhou and zhang zhengyin

Zhao Lianghan, Yang Jianhou and Zhang Zhengyin

松鹤图, 1980

flower and bird by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

Flower and bird

富贵白头 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

富贵白头

八哥闹春 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

八哥闹春

眉寿 by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

眉寿

flower and bird by zhang zhengyin

Zhang Zhengyin

Flower and bird