Zhang Junqiu, Zhou Huaimin and Xu Cao (Chinese)

松鹤图 by zhang junqiu, zhou huaimin and xu cao

Zhang Junqiu, Zhou Huaimin and Xu Cao

松鹤图, 1989