Zhang Dengtang and Liu Baochun (Chinese)

泰山松泉 by zhang dengtang and liu baochun

Zhang Dengtang and Liu Baochun

泰山松泉

泰山松泉 by zhang dengtang and liu baochun

Zhang Dengtang and Liu Baochun

泰山松泉, 1981

松风泉韵 by zhang dengtang and liu baochun

Zhang Dengtang and Liu Baochun

松风泉韵, 1986