天台松顶 by zhang daqian

Zhang Daqian

天台松顶, 1947

听泉图 by zhang daqian

Zhang Daqian

听泉图, 1944

味江山水 by zhang daqian

Zhang Daqian

味江山水, 1940

持莲仕女 by zhang daqian

Zhang Daqian

持莲仕女, 1944

观音大士 by zhang daqian

Zhang Daqian

观音大士, 1938

茶花蝴蝶 by zhang daqian

Zhang Daqian

茶花蝴蝶, 1940

羲之换鹅图 by zhang daqian

Zhang Daqian

羲之换鹅图

芭蕉仕女 by zhang daqian

Zhang Daqian

芭蕉仕女, 1938

风荷 by zhang daqian

Zhang Daqian

风荷, 1934