Zhang Daqian and Lin Qingni

山水有清音 by zhang daqian and lin qingni

Zhang Daqian and Lin Qingni

山水有清音, 1973

waterfall landscape by zhang daqian and lin qingni

Zhang Daqian and Lin Qingni

Waterfall Landscape, 1973

丛山飞瀑图 (landscape with waterfall) by zhang daqian and lin qingni

Zhang Daqian and Lin Qingni

丛山飞瀑图 (Landscape with waterfall)

山水 (landscape) by zhang daqian and lin qingni

Zhang Daqian and Lin Qingni

山水 (Landscape), 1973

scholar by zhang daqian and lin qingni

Zhang Daqian and Lin Qingni

Scholar, 1973