Zeng Guofan (Chinese, 1872)

楷书七言联 对联 洒金笺 by zeng guofan

Attributed to Zeng Guofan

楷书七言联 对联 洒金笺

楷书十九言联 对联 绢本 by zeng guofan

Attributed to Zeng Guofan

楷书十九言联 对联 绢本, 1854

行书 by zeng guofan

Zeng Guofan

行书

行书黄庭坚诗 by zeng guofan

Zeng Guofan

行书黄庭坚诗