Zeng Guofan (Chinese, 1872)

对联 (couplet) by zeng guofan

Zeng Guofan

对联 (couplet)