table bleue by yves klein

Yves Klein

Table Bleue

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue, 1961

ikb 182 by yves klein

Yves Klein

IKB 182, 1961

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table Bleue, 1961

antropométrie by yves klein

Yves Klein

Antropométrie

table d'or by yves klein

Yves Klein

Table d'Or

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue