Yuan Peiji and Xu Liangchen

contemplation among the trees by yuan peiji and xu liangchen

Yuan Peiji and Xu Liangchen

Contemplation among the trees, 1930