Yu Yangchun, Zhang Dengtang and Liu Baochun (Chinese)

一览众山小 (landscape) by yu yangchun, zhang dengtang and liu baochun

Yu Yangchun, Zhang Dengtang and Liu Baochun

一览众山小 (Landscape), 1987