Yu Fei'an and Qi Baishi (Chinese)

莲藕 书法 扇片 纸本 by yu fei'an and qi baishi

Yu Fei'an and Qi Baishi

莲藕 书法 扇片 纸本

花虫图 by yu fei'an and qi baishi

Yu Fei'an and Qi Baishi

花虫图

赤榴结子 (fruits) by yu fei'an and qi baishi

Yu Fei'an and Qi Baishi

赤榴结子 (Fruits), 1936