Yu Yangchun, Zhang Dengtang and Liu Baochun (Chinese)

一览众山小 (landscape) by yu yangchun, zhang dengtang and liu baochun

Yu Yangchun, Zhang Dengtang and Liu Baochun

一览众山小 (Landscape), 1987

China Guardian Auctions Co., Ltd.