untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1991

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 2008

baby blue by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Baby blue, 1999

mellow girl by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Mellow Girl, 2009

dizzy on wheels by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Dizzy on Wheels, 37347

blackguard angel by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Blackguard Angel, 1998

tange weile by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Tange Weile, 1988

girl in a box by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Girl in a Box, 2001

star island by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Star Island, 2003

time goes on by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Time Goes On, 2002

doggy radio by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Doggy radio, 2011

flight by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Flight, 2001

zuzanna by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Zuzanna

christ no. 1 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Christ No. 1, 1987