Yoshio Tsuruoka (Japanese, 2007)

maiko dancer by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Maiko dancer

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

beat of spring by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Beat of Spring, 1985

マドモアゼル by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

マドモアゼル

マドモアゼル by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

マドモアゼル

cooling in the evening by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Cooling in the Evening

venice landscape by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Venice Landscape

madmoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Madmoiselle

landscape by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Landscape

fan by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Fan

drum by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Drum

maiko dancer by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Maiko dancer

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

maiko by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Maiko, 1980

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

falling leaves by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Falling leaves

drum by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Drum

martine by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Martine

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

venice by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Venice

windmill by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Windmill

beauty by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Beauty