a warrior by yoshimitsu

Yoshimitsu

A warrior

russet box by yoshimitsu

Yoshimitsu

Russet box

vase by yoshimitsu

Yoshimitsu

Vase, 1933

manzai dancer by yoshimitsu

Yoshimitsu

Manzai dancer

a warrior by yoshimitsu

Yoshimitsu

A warrior