rara scultura by yoichi ohira

Yoichi Ohira

Rara scultura, 1995

vase by yoichi ohira

Yoichi Ohira

Vase, 1988