Yin Yuan and Mu’an Xingtao (Chinese)

guanyin bodhisattva by yin yuan and mu’an xingtao

Yin Yuan and Mu’an Xingtao

Guanyin bodhisattva