pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin

南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

南瓜, 2004

红色南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

红色南瓜, 1996

南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

南瓜, 2004

silver shoes by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Silver Shoes, 1965

dots by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Dots, 1998

love - forever by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Love - Forever, 2005

stars by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Stars, 1990

grapes by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Grapes, 1983

grapes by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Grapes, 1983

three pumpkins by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Three Pumpkins, 1993

pumpkin 南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin 南瓜, 1984