Yaviz Basalamah (Javanese, born )

she loved him by yaviz basalamah

Yaviz Basalamah

She loved him, 2009