Yao Zhongbao and Qi Baishi (Chinese)

butterfly and chrysanthemum by yao zhongbao and qi baishi

Yao Zhongbao and Qi Baishi

Butterfly and chrysanthemum