文峰塔图 by xu zonggan

Xu Zonggan

文峰塔图

tower by xu zonggan

Xu Zonggan

Tower, 1834