Xu Zijing (Chinese, 1808)

虬松苍鹰图 by xu zijing

Xu Zijing

虬松苍鹰图