Xu Zhiwen (American/Chinese, )

井冈山 by xu zhiwen

Xu Zhiwen

井冈山, 1977

竹 by xu zhiwen

Xu Zhiwen

山水 by xu zhiwen

Xu Zhiwen

山水, 1986