Xu Zhiwen (American/Chinese, )

井冈山 by xu zhiwen

Xu Zhiwen

井冈山, 1977

竹 by xu zhiwen

Xu Zhiwen

山水 by xu zhiwen

Xu Zhiwen

山水, 1986

landscape by xu zhiwen

Xu Zhiwen

Landscape

landscape by xu zhiwen

Xu Zhiwen

Landscape, 2007

landscape by xu zhiwen

Xu Zhiwen

Landscape, 1978

landscape by xu zhiwen

Xu Zhiwen

Landscape, 2007