Xu Zhenjia (Chinese, 1885)

竹石团扇 by xu zhenjia

Xu Zhenjia

竹石团扇