Xu Xiutang and Xu Hantang (Chinese)

stone weight teapot by xu xiutang and xu hantang

Xu Xiutang and Xu Hantang

Stone weight teapot