Xu Shichang (Chinese, 1939)

高隐听松图 by xu shichang

Xu Shichang

高隐听松图

行书 by xu shichang

Xu Shichang

行书

隐居深山图 by xu shichang

Xu Shichang

隐居深山图

orchid by xu shichang

Xu Shichang

Orchid

行草 by xu shichang

Xu Shichang

行草

竹石图 by xu shichang

Xu Shichang

竹石图

山深密林 by xu shichang

Xu Shichang

山深密林

山水 by xu shichang

Xu Shichang

山水