岁朝图 by yang jin, yu yuan, gu fang, xu mei, wu zhi, and wang hui

Yang Jin, Yu Yuan, Gu Fang, Xu Mei, Wu Zhi, and Wang Hui

岁朝图, 1695