瓶花 by xu jianbai

Xu Jianbai

瓶花, 1996

海浪 by xu jianbai

Xu Jianbai

海浪, 1991

船 by xu jianbai

Xu Jianbai

船, 1956

女人体 by xu jianbai

Xu Jianbai

女人体, 1991

莲 by xu jianbai

Xu Jianbai

红玫瑰 by xu jianbai

Xu Jianbai

红玫瑰, 1993

剑兰花 by xu jianbai

Xu Jianbai

剑兰花, 1956

nude by xu jianbai

Xu Jianbai

Nude, 1991

two lotus by xu jianbai

Xu Jianbai

Two lotus, 1991