竹石图 by shi huibao and xu ji

Shi Huibao and Xu Ji

竹石图, 1941