Xie Zhiliu (Chinese, 1997)

轻帆出峡图 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

轻帆出峡图

书法 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

书法

山水 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

山水, 1964

书法 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

书法

墨松 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

墨松, 1942

香远益清 by xie zhiliu and tang yun

Xie Zhiliu and Tang Yun

香远益清, 1980

荷花 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

荷花, 1976

花卉 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

花卉, 1977

花卉 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

花卉

雪巅之深 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

雪巅之深

花鸟 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

花鸟

水仙 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

水仙

行草 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

行草

行书 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

行书

秋山图 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

秋山图, 1980

蔷薇花 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

蔷薇花, 1946

牡丹图 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

牡丹图

秋菊 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

秋菊

梅花 by xie zhiliu

Xie Zhiliu

梅花, 1977