Xie Zhiliu, Xu Zihe and Ya Ming (Chinese)

松竹高士 by xie zhiliu, xu zihe and ya ming

Xie Zhiliu, Xu Zihe and Ya Ming

松竹高士, 1937

mi dian worshipping stone by xie zhiliu, xu zihe and ya ming

Xie Zhiliu, Xu Zihe and Ya Ming

Mi Dian worshipping stone, 1985