Xie Weichu, Song Xintao and Liu Baochun (Chinese)

梅石双鸦 by xie weichu, song xintao and liu baochun

Xie Weichu, Song Xintao and Liu Baochun

梅石双鸦, 1979