Xie Weichu, Song Xintao and Liu Baochun (Chinese)

梅石双鸦 by xie weichu, song xintao and liu baochun

Xie Weichu, Song Xintao and Liu Baochun

梅石双鸦, 1979

Shandong Daode Auction Co., Ltd