Xiao Longshi and Xu Linlu (Chinese)

兰竹图 (orchid and bamboo) by xiao longshi and xu linlu

Xiao Longshi and Xu Linlu

兰竹图 (Orchid and bamboo), 1953