Xiang Qinghua (Chinese, )

无题 by xiang qinghua

Xiang Qinghua

无题, 2012

凭栏 by xiang qinghua

Xiang Qinghua

凭栏, 2011

球洞之一 by xiang qinghua

Xiang Qinghua

球洞之一, 2012