无题 by xiang qinghua

Xiang Qinghua

无题, 2012

凭栏 by xiang qinghua

Xiang Qinghua

凭栏, 2011

球洞之一 by xiang qinghua

Xiang Qinghua

球洞之一, 2012

窥 (peep) by xiang qinghua

Xiang Qinghua

窥 (Peep), 2006

玩偶 (doll) by xiang qinghua

Xiang Qinghua

玩偶 (Doll), 2006

white light by xiang qinghua

Xiang Qinghua

White light, 2005

无题 by xiang qinghua

Xiang Qinghua

无题, 2009