Xiang Goufu (Chinese, 1970)

行书 一 by xiang goufu

Xiang Goufu

行书 一