X. Tianmin, T. Yi, Y. Zhizhen, Q. Qisun, C. Zhangfu, and X. Min (Chinese)

untitled by x. tianmin, t. yi, y. zhizhen, q. qisun, c. zhangfu, and x. min

X. Tianmin, T. Yi, Y. Zhizhen, Q. Qisun, C. Zhangfu, and X. Min

Untitled, 1941