Wu Zheng and Qian Huafo (Chinese)

疏林春山 by wu zheng and qian huafo

Wu Zheng and Qian Huafo

疏林春山, 1930

landscape by wu zheng and qian huafo

Wu Zheng and Qian Huafo

Landscape, 1930

无量寿佛 (the buddha) by wu zheng and qian huafo

Wu Zheng and Qian Huafo

无量寿佛 (The Buddha), 1930