Wu Qingxia (Chinese, 2008)

虾趣图 by wu qingxia

Wu Qingxia

虾趣图

渔翁图 by wu qingxia

Wu Qingxia

渔翁图, 1943

松鹤长春图 (crane and pine trees) by cao jianlou, qiao mu, wu changye, xu changming, and wu qingxia

Cao Jianlou, Qiao Mu, Wu Changye, Xu Changming, and Wu Qingxia

松鹤长春图 (Crane and pine trees), 1995