Wu Qingxia, Zhou Lianxia and Lei Jingbo (Chinese)

untitled by wu qingxia, zhou lianxia and lei jingbo

Wu Qingxia, Zhou Lianxia and Lei Jingbo

Untitled, 1988