Wu Qingxia, Zheng Wuchang and Jiang Danshu (Chinese)

lady by wu qingxia, zheng wuchang and jiang danshu

Wu Qingxia, Zheng Wuchang and Jiang Danshu

Lady, 1938