Wu Qingxia and Ren Zheng (Chinese)

waterfowl and calligraphy by wu qingxia and ren zheng

Wu Qingxia and Ren Zheng

Waterfowl and calligraphy