Wu Qingxia and Jiang Danshu (Chinese)

maiden under the tree by wu qingxia and jiang danshu

Wu Qingxia and Jiang Danshu

Maiden under the tree, 1938