Wu Mengou and Wu Hufan (Chinese)

洞壑奔泉 (landscape) by wu mengou and wu hufan

Wu Mengou and Wu Hufan

洞壑奔泉 (Landscape)

landscape and calligraphy by wu mengou and wu hufan

Wu Mengou and Wu Hufan

Landscape and calligraphy, 1941