Wu Guangyu and Xu Songnian (Chinese)

狩猎图 (figure) by wu guangyu and xu songnian

Wu Guangyu and Xu Songnian

狩猎图 (Figure), 1931