Wu Guangyu and Ren Bonian (Chinese)

书画成扇 (recto-verso) by wu guangyu and ren bonian

Wu Guangyu and Ren Bonian

书画成扇 (recto-verso), 1887