Wu Changshuo and Qi Baishi (Chinese)

竹石双寿 by wu changshuo and qi baishi

Wu Changshuo and Qi Baishi

竹石双寿, 1921