Wilke Adolfsson (Swedish)

vase by wilke adolfsson

Wilke Adolfsson

Vase, 1987

vase by wilke adolfsson

Wilke Adolfsson

Vase, 1987